Zahlazování následků hornické činnosti a jejich dopadů na životní prostředí je jednou z hlavních činností PKÚ, s. p. Poté, co je na nerentabilních lokalitách ukončena těžba, zahlazuje PKÚ, s. p. její následky a provádí technickou likvidaci děl, nejčastěji bývalých povrchových lomů a hlubinných dolů.

Krajina navrácená k užívání
13 317

Plocha krajiny navrácené k užívání v hektarech

Správa a zabezpečování hlavních důlních děl
5 110

Počet hlavních důlních děl ve správě PKÚ, s. p. k 30. září 2016

Čerpání a vypouštění důlních vod
7,6 mil.

Objem vyčerpaných a vypuštěných důlních vod v roce 2016 v m3

 

Rekultivace odvalů
5,1 mil.

Množství odtěženého a přemístěného materiálu z odvalů v m3